Tranh thành phẩm bán - 1. Thành phẩm thêu chữ thập